STRONA GŁÓWNA

INFORMACJE
dla
bezrobotnych
USŁUGI
świadczone
przez urząd
STATYSTYKI
struktura
bezrobocia
PLIKI
formularze
akty prawne
LINKI
adresy
internetowe

Pośrednictwo
pracy

Poradnictwo
zawodowe

Klub Pracy

Szkolenia

Prace
interwencyjne

Roboty
publiczne

Staż

Przygotowanie zawodowe

Prace społecznie użyteczne

Programy
specjalne

Głównym celem urzędu pracy jest udzielanie pomocy osobom bezrobotnym iposzukującym pracy w uzyskiwaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w znajdowaniuodpowiednich pracowników.

Urząd pracy realizuje również zadania w zakresie łagodzenia skutkówbezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Oferta usług świadczonych przez urząd pracy jest skierowana do:

 • bezrobotnej młodzieży;
 • pracowników młodocianych;
 • osób bezrobotnych;
 • osób poszukujących pracy;
 • osób zagrożonych utratą pracy;
 • osób niepełnosprawnych;
 • pracodawców.

Oferta usług świadczonych przez urząd pracy zawiera następujące programy rynku pracy:

Pośrednictwo pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie świadczy usługi w zakresie pośrednictwa pracy polegające m.in. na:

 • rozpoznawaniu lokalnego rynku pracy;
 • nawiązywaniu oraz utrzymywaniu kontaktów z pracodawcami w celu ułatwienia pozyskania odpowiedniej kadry;
 • pozyskiwaniu ofert pracy;
 • umożliwieniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 • badaniu oczekiwań pracodawców w zakresie korzystania z usług urzędów pracy;
 • kierowania do pracy kandydatów spełniających kryteria pracodawców określone w oferowanych miejscach pracy;
 • giełdy pracy.

Usługi w zakresie pośrednictwa pracy są świadczone przez:

 • pośrednik pracy Elżbieta Bryjak - pokój nr 11 - telefon wewnętrzny 259;
 • pośrednik pracy Danuta Mrozińska - pokój nr 12 - telefon wewnętrzny 260;
 • pośrednik pracy Urszula Urbaniak - pokój nr 12 - telefon wewnętrzny 260;
 • pośrednik pracy Barbara Wiśniewska - pokój nr 11 - telefon wewnętrzny 259;

 >> góra strony <<

Poradnictwo zawodowe

Celami prowadzenia poradnictwa zawodowego są:

 • pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w: planowaniu i organizowaniu ich życia zawodowego przez udzielenie informacji zawodowych, wskazówek, rad, prowadzenie badań diagnostycznych przydatności zawodowej;
 • pomoc pracodawcy w doborze kandydatów na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

U Doradcy zawodowego dostępne są:

Zbiory informacji zawodowych:

 • informatory, poradniki, wzory listów motywacyjnych, życiorysów;
 • informator o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, szkołach policealnych 2002/2003;
 • teczki informacji o zawodach, zawierające opisy czynności, zadań, wymagańpsychofizycznych;
 • ulotki o zawodach, zawierające skrócone opisy zawodów;
 • filmy video:
  • filmy o zawodach
  • filmy instruktażowe, np.: jak rozmawiać z pracodawca.

Testy psychologiczne i autotesty:

 • Bateria Testów Uzdolnień Ogólnych do badania takich zdolności jak:koordynacja ruchowa, zręczność palców. wyobraźnia przestrzenna, itp.;
 • zestaw do samobadania zainteresowań zawodowych;
 • testy inteligencji o osobowości.

Szczegółowych informacji na temat poradnictwa zawodowego udziela Doradca Zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy - Ewa Zielińska - numer wew. telefonu 293 - pokój nr 201 lub 204.

 >> góra strony <<

Klub Pracy

Klub Pracy oferuje bezrobotnym i poszukującym pracy cykliczne spotkaniagrupowe, mające na celu naukę praktycznych umiejętności niezbędnych przyposzukiwaniu zatrudnienia.

W Klubie Pracy można:

 • nauczyć się pisać życiorysy, listy motywacyjne;
 • określić swoje umiejętności zawodowe;
 • poznać nowe metody rekrutacji personelu;
 • nabyć umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcą;
 • korzystać ze zbiorów informacji zawodowych.

Zajęcia trwają od kilku dni, w zależności od programu i osób dla których są przeznaczone.

W Klubie Pracy, oprócz zajęć dydaktycznych poszukiwania zatrudnienia planowane są również szkolenia z zakresu asertywnościi autoprezentacji.

Uczestnictwo w zajęciach jak i wszystkie otrzymane materiały są bezpłatne.

Osoby zainteresowane szkoleniami w Klubie Pracy mogą zgłaszać się osobiście u Lidera Klubu Pracy - Elżbiety Knitter - pok 204 lub telefonicznie - numer wew. telefonu 293

 >> góra strony <<

Szkolenia

Szkolenia grupowe lub indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie w ramach limitu środków Funduszu Pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy organizuje dla osób bezrobotnych szkolenia grupowe i indywidualne, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższania kwalifikacji zawodowych, a w szczególności w razie:

 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem odpowiedniego zatrudnienia;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Powiatowy Urząd Pracy kieruje bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, wcześniej dokonując oceny, czy szkolenie to zwiększy jego szansę na uzyskanie zatrudnienia, w szczególności na podstawie:

 • zaświadczenia od pracodawcy o możliwości zatrudnienia bezrobotnego po ukończeniu szkolenia;
 • częstotliwości zgłaszanych ofert do powiatowego urzędu pracy w zawodzie zgodnym z kierunkiem szkolenia wskazanym przez bezrobotnego;
 • wyników analiz i prognoz na rynku pracy.

W przypadku szkoleń indywidualnych i niektórych szkoleń grupowych Powiatowy Urząd Pracy organizuje szkolenia z wykorzystaniem modelu trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy urzędem pracy,instytucją szkoleniową i pracodawcą. W umowach tych ustalane są kwalifikacje wymagane przez pracodawcę od kandydatów do pracy. Kwalifikacje te powinny być uwzględnione w programie szkolenia.
Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy - w uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 12 miesięcy.

Powiatowy Urząd Pracy opracowuje każdego roku plany szkoleń, które są udostępniane osobom bezrobotnym, instytucjom szkoleniowym i pracodawcom. Plany szkoleń z podaniem podstawowych wymagań kandydatów oraz terminem naboru kandydatów wywieszane są w siedzibie urzędu w miejscuogólnie dostępnym.

Każda osoba bezrobotna w okresie odbywania szkolenia otrzymuje dodatek szkoleniowy w wysokości 20% zasiłku, natomiast osoba posiadająca status absolwenta otrzymuje stypendium szkoleniowe w wysokości 40% zasiłku.

>> góra strony <<

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne organizowane są zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001 z 2004) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U. Nr 161 poz. 1683).

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, jeżeli zatrudnienie to nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą Powiatu Gnieźnieńskiego.Prace interwencyjne nie mogą być zorganizowane u pracodawców będących:

 • partiami lub organizacjami politycznymi,
 • posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich
 • organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem uprawnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy, związkowych biur pracy oraz klubów pracy,
 • organizacjami pracodawców z wyjątkiem uprawnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy, biur oraz klubów pracy,
 • urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
 • kościołami lub związkami wyznaniowymi,
 • przedstawicielstwami obcych państw.

Osoby bezrobotne kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy na tworzone stanowiska pracy muszą spełniać warunki ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem w swoim zakładzie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych zgłasza się do Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie z wnioskiem, który następnie zostaje rozpatrzony. Po podjęciu decyzji o podpisaniu umowy dokonuje się ostatecznych uzgodnień dotyczących czasu obowiązywania umowy oraz wysokości refundacji i następuje podpisanie umowy.

Szczegółowych informacji na temat prac interwencyjnych udzielają pracownicy urzędu pracy na pok.13, numer telefonu 426-16-49 wew. 261.

 >> góra strony <<

Roboty publiczne

Roboty publiczne organizowane są zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001 z 2004) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U. Nr 161 poz. 1683).

Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac mających na celu reintegrację zawodową i społeczną, określoną na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym, organizowane przez ośrodki pomocy społecznej lub organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spólki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.mogą być organizowane na wniosek.

Szczegółowych informacji na temat prac interwencyjnych udzielają pracownicy urzędu pracy na pok.13, numer telefonu 426-16-49 wew. 261.

>> góra strony <<

Staż

Powiatowy Urząd Pracy na podstawie art. 53 zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3, 34, 35 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001 z 2004 r.) oraz w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz. U. Nr 185, poz. 1912 z 2004 r.), organizuje staże.

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych, do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.Za udział w stażu skierowanej osobie przysługuje stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych tj. 504,20 zł brutto. Na staż mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, które nie mają doświadczenia zawodowego, do 25 roku życia, a także osoby zarejestrowane jako bezrobotne w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia.Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez powiatowy urząd pracy z pracodawcą, który:

 • nie zalega z opłatami składek w ZUS i opłatami w Urzędzie Skarbowym,
 • zatrudnia lub ma zamiar zatrudnić co najmniej jednego pracownika,
 • złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Szczegółowych informacji na temat staży udziela inspektor PowiatowegoUrzędu Pracy - Paweł Purol - numer wew. telefonu 257 - pokój nr 09.

 >> góra strony <<

Przygotowanie zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy na podstawie art. 53 zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 31, Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001 z 2004 r.) oraz w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz. U. Nr 185, poz. 1912 z 2004 r.), organizuje przygotowanie zawodowe w miejscu pracy bez nawišzywania stosunku pracy.

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oznacza zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy według ustalonego programu uzgodnionego między starostą, pracodawcą i bezrobotnym.Przygotowanie zawodowe odbywa się na podstawie umowy trwającej przez okres 6 miesięcy zawartej pomiędzy Starostą a pracodawcą, który:

 • nie jest w stanie likwidacji lub upadłości,
 • nie zalega z opłatami składek w ZUS i opłatami w Urzędzie Skarbowym.

W okresie przygotowania zawodowego bezrobotny za udział w programie otrzymuje stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Pracodawca zainteresowany zawarciem umowy na przygotowanie zawodowe winien złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Szczegółowych informacji na temat przygotowania zawodowego udzielają pracownicy urzędu pracy na pok.09, numer telefonu 426-16-49 wew. 257.

 >> góra strony <<

Prace społecznie użyteczne

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 23 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE - oznaczają prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez powiatowy urząd pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo powiatowemu urzędowi pracy, a także właściwemu kierownikowi ośrodka pomocy społecznej. Plan określa w szczególności: rodzaje prac społecznie użytecznych, liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych, liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, którzy mogą być skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Na wniosek gminy powiatowy urząd pracy może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenia przysługujące bezrobotnym sš wypłacane prze organizatora w okresach miesięcznych z dołu. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Organizator prac społecznie użytecznych składa wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych prac.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy powiatowym urzędem pracy (działającego w imieniu starosty) a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Na podstawie tego porozumienia powiatowy urząd pracy zobowiązuje się do refundacji organizatorowi, który zorganizuje prace społecznie użyteczne, do 60 % kwoty minimalnego świadczenia wypłaconego skierowanym bezrobotnym, co obecnie stanowi kwotę 3,60 zł za godzinę (minimalna wysokość wynagrodzenia wynosi obecnie 6,00 zł za godzinę). Ponadto porozumienie przewiduje terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów świadczeń, obowiązek informowania powiatowego urzędu pracy o wypadkach wcześniejszego przerwania wykonywania prac społecznie użytecznych przez skierowaną osobę bezrobotną oraz obowiązek zwrotu wypłaconych kwot refundacji, w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z porozumieniem.

Organizator prac społecznie użytecznych prowadzi ewidencję tych prac wykonywanych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku i ustala wysokość przysługujących im świadczeń, uwzględniajšc rodzaj i efekty wykonywania pracy.

Kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie porozumienia sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy i przesyła ją do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek bezrobotnego bez prawa do zasiłku, stan jego zdrowia oraz, w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje.

Decyzję o skierowaniu osób bezrobotnych do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz ostatecznym okresie trwania tych praca dokonuje działający w imieniu starosty powiatowy urząd pracy, biorąc pod uwagę posiadane środki na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy, spełnienie przez organizatora warunków formalnych oraz zaproponowane przez organizatora warunki wykonywania prac społecznie użytecznych.

Szczegółowych informacji na temat prac społecznie użytecznych udziela inspektor powiatowego urzędu pracy - Hanna Siudeja na pok.13, numer telefonu 426-16-49 wew. 261.

 >> góra strony <<

Programy specjalne

Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Niepełnosprawnych "JUNIOR"

Program "JUNIOR" stanowi uzupełnienie działań realizowanych przez urzędy pracy w ramach kolejnych edycji Krajowego Programu Aktywizacji Zadowodej Absolwentów "PIERWSZA PRACA" i jego celem jest aktywizacja zawodowa młodych osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do osób z orzeczonym znacznym, umiarkowanym oraz lekkim stopniem niepełnosprawności zarejestrowanych w urzędach pracy i posiadających status absolwenta w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, skierowanych na staż po dniu 1 września 2002 roku oraz do pracodawców zainteresowanych przyjęciem na staże osób niepełnosprawnych.

W ramach programu niepełnosprawnemu absolwentowi, skierowanemu na staż przez urząd pracy udzielana jest ze śddków PFRON pomoc w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową.

Realizatorem programu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy.

Szczegółowych informacji na temat programu "JUNIOR" udziela pracownik- numer wew. telefonu 255 - pokój nr 07

 >> góra strony <<

www.urzadpracy.powiat-gniezno.pl
(c)