STRONA GŁÓWNA

INFORMACJE
dla
bezrobotnych
USŁUGI
świadczone
przez urząd
STATYSTYKI
struktura
bezrobocia
PLIKI
formularze
akty prawne
LINKI
adresy
internetowe

Rejestracja w urzędzie

Status bezrobotnego

Obowiązki bezrobotnego

Prawo
do zasiłku

Rejestracja w urzędzie

Bezrobotny, osoba uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych lub inna osoba poszukująca pracy zgłasza się osobiście w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa. Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada stałe zameldowanie w innej miejscowości niż miejsce czasowego zameldowania, przy dokonaniu rejestracji składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy.

REJESTRACJA BEZROBOTNEGO, OSOBY UPRAWNIONEJ DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH NASTĘPUJE W DNIU PRZEDŁOŻENIA KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, po wypełnieniu KARTY REJESTRACYJNEJ(pobierz plik) oraz po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych przez niego w KARCIEREJESTRACYJNEJ

Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zamianach danych podanych w karcie rejestracyjnej.

Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji oryginały dokumentów:

 • dowód osobisty,
 • numer PESEL i NIP;
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia;
 • świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień - oryginały oraz kserokopie,
 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych pracy, jeżeli taki dokument posiada;
 • osoba niepełnosprawna, oprócz wyżej wspomnianych dokumentów przedstawia orzeczenie uprawnionego organu.

Zobacz szegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do rejestracji.

 >> góra strony <<

Status bezrobotnego

Status bezrobotnego ma osoba która:

 • nie jest zatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej;
 • jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, bądż, jeśli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieucząca się w szkole, w wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • ukończyła 18 lat;
 • nie ukończyła 60 lat - kobieta, a mężczyzna 65 lat;
 • nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego,
 • nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik gospodarstwie rolnym o powierzchni użytkowej przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
 • nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2,0 ha przeliczeniowych, ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o podatku rolnym. lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;
 • nie podjęła pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega - na podstawie odrębnych przepisów - obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
 • nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności;
 • nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 • nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego,
 • nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnch na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 • nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego gdy:

 • nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; (akapit powyżej)
 • otrzymała pożyczkę z PFRON-u lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej;
 • odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 90 dni;
 • nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 5 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 3 miesięcy od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy;
 • odmówiła poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 3 miesięcy od dnia tej odmowy;
 • złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego.

 >> góra strony <<

Obowiązki bezrobotnego
 • bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do urzędu w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwości zatrudnienia lub szkolenia;
 • bezrobotny ma obowiązek przyjmowania propozycji odpowiedniego zatrudnia tj. do którego ma wystarczające kwalifikacje lub może je wykonywać po uprzednim przeszkoleniu, jeżeli jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie tego zatrudnienia, a łączny czas dojazdu do miejsca zatrudnienia i z powrotem środkami komunikacji publicznej nie przekracza 3 godzin;
 • bezrobotny ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do pracy;
 • osoba skierowana na szkolenie ma obowiązek niezwłocznie przedstawić w urzędzie pracy świadectwo lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia obowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia;
 • bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 5 dni urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego. Nie zgłoszenie faktu podjęcia zatrudnienia jest zagrożone karą grzywny;
 • bezrobotny pobierający zasiłek, który w okresie krótszym niż 30 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia pracy ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie urzędu pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje;
 • bezrobotny obowiązany jest do składania co miesiąc pisemnego oświadczenia o dochodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń;
 • osoba, która pobrała nienależne świadczenia pieniężne obowiązana jest to ich zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji;
 • bezrobotny jest obowiązany powiadomić urząd pracy o każdej zmianie miejsca zameldowania, podając aktualne miejsce zameldowania lub pobytu oraz o wszystkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej.

 >> góra strony <<

Prawo do zasiłku

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres conajmniej 365 dni:

 • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z wyjątkiem obowiązku opłacenia składek za niepełnosprawnych; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni;
 • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • opłacał składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
 • wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania karty pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego;
 • był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant;
 • był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
 • odbywał zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową,zawodową służbę wojskową pełnioną na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej, przeszkolenie wojskowe absolwentów szkół wyższych, służbę wojskową pełnioną w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresową służbą wojskową oraz zasadniczą służbę w obronie cywilnej i służbę zastępczą;
 • przebywał na urlopie wychowawczym, udzielonym na podstawie odrębnych przepisów;
 • pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową oraz przypadającą po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, po odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracownika.
 • okresy za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów, októrych mowa w akapicie poprzednim, przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę przed pozbawieniem wolności oraz 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pozbawienia wolności. W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary;

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy

Bezrobotny traci prawo do zasiłku lub uzyskuje do niego prawo po określonym w ustawie okresie czasu gdy:

 • odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych - zasiłek przysługuje po okresie 90 dni;
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba, że porozumienie stron nastąpiło wskutek upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania - zasiłek przysługuje po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania;
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy (stosunku służbowego) bez wypowiedzenia - zasiłek przysługuje po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy;
 • otrzymał przewidziane w odrębynch przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej - zasiłek przysługuje po upływie okresu, za który otrzymał ekwiwalent lub odprawę;
 • otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę - zasiłek przysługuje po upływie okresu, za który otrzymał odszkodowanie
 • pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenie szkoleniowe - zasiłek przysługuje po upływie okresu, za który otrzymał świadczenie szkoleniowe

 >> góra strony <<

www.urzadpracy.powiat-gniezno.pl
(c)